Integritetspolicy.

Din personliga integritet och säkerhet.

Den här integritetspolicyn förklarar hur IP-Only samlar in, behandlar och lagrar dina personuppgifter (i) inför försäljning, (ii) när vi har ett avtalsförhållande och (iii) när ett avtalsförhållande har upphört. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter samt hur du kan göra dessa gällande. Denna integritetspolicy är tillämplig på individer som är kunder, anställda hos en företagskund, leverantör eller annan samarbetspartner till IP-Only eller som söker jobb hos oss.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all typ av information som – direkt eller indirekt – kan härledas till en fysisk person som är i livet. Som direkta personuppgifter räknas ex. personnummer, namn, och telefonnummer, vilket således direkt kan härledas till en enskild person. Som indirekta personuppgifter räknas bl.a. adress och olika elektroniska identiteter, så som IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.

Insamling av personuppgifter

De kategorier av personuppgifter vi samlar in om dig beror på situation och om vi har en avtalsrelation eller inte. Vi samlar enbart in de personuppgifter, direkta som indirekta, som är nödvändiga för respektive behandling.

 • Inför marknadsföring och försäljning av våra produkter och tjänster har vi samlat in dina personuppgifter från ett externt register, via en intresseanmälan direkt från dig via vår webb eller via fastighetsägaren alternativt styrelsen i din bostadsrättsförening.
 • I samband med att du söker arbete hos oss och lämnar personuppgifter till oss.
 • I samband med att du eller din arbetsgivare ingår avtal med oss samlar vi in dina personuppgifter direkt från dig eller din arbetsgivare. Uppgifterna krävs för att vi ska kunna kontakta dig i syfte att förmedla information samt leverera av dig eller din arbetsgivare beställd produkt och/eller tjänst.

Privatkunder

För att få använda personuppgifter måste det göras med stöd av s.k. rättslig grund. Den rättsliga grunden kan göras mot bakgrund av att vi ska fullgöra våra åtaganden enligt ingånget avtal, att du via samtycke har godkänt personuppgiftsbehandlingen och/eller att vi via en intresseavvägning ansett behandlingen berättigad. Nedan följer exempel för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter, samt med stöd av vilken rättslig grund behandlingen sker.

 • Marknadsanalys
  Vi behandlar indirekta personuppgifter när vi, baserat på en marknadsanalys, bedömer var och mot vilka villkor vi kan leverera våra produkter och/eller tjänster. Den rättsliga grunden är berättigat intresse. Vårt berättigade intresse för denna behandling är att säkerställa att vi ger dig rätt erbjudande.
 • Direktmarknadsföring
  Vi behandlar dina personuppgifter för marknadsföring av våra produkter och tjänster, via bl.a. brev och e-post. Vi kan även komma att sammanställa statistik för analysbehov. Den rättsliga grunden är berättigat intresse. Vårt berättigade intresse för denna behandling är att marknadsföra våra produkter och tjänster – såväl nya som befintliga som vi tror att du som kund är intresserad av.
 • Tillhandahållande av tjänster
  För att kunna säkerställa leverans till rätt person samt för att uppfylla våra åtaganden enligt ingånget avtal behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi behöver vidare behandla dina personuppgifter för fakturering samt för hantering av eventuella ROT- och RUT-avdrag. Den rättsliga grunden är fullgörande av avtal.
 • Annan kommunikation
  Vi behandlar personuppgifter i samband med annan kommunikation med dig, t.ex. för att informera dig om din produkt eller tjänst. Vi behandlar även dina personuppgifter när du är i kontakt med oss, och när du är i kontakt med vår kundservice kan ditt samtal spelas in. Den rättsliga grunden är berättigat intresse.
  Vårt berättigade intresse för behandlingen är för att tillhandahålla t.ex. serviceinformation och/eller information om förändrat produkt- och tjänsteutbud. Inspelning av ditt samtal i kontakt med vår kundservice görs mot bakgrund av att använda materialet i utbildningssyfte – i strävan efter att alltid ge dig bästa möjliga service.
 • Informationssäkerhet
  För att du som kund ska kunna nyttja våra produkter och tjänster måste vi tillgodose säkerheten i vårt kommunikationsnät. I syfte att upptäcka eller förhindra användning som står i strid med ingångna villkor, kan det innebära att vi behandlar dina personuppgifter. Den rättsliga grunden är fullgörande av avtal.
 • Lagefterlevnad
  Vi behandlar personuppgifter för att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter enligt svensk lag. Den rättsliga grunden är rättslig förpliktelse.

Anställda hos leverantörer, företagskunder och övriga samarbetspartners

Vi behandlar ibland personuppgifter för personer som arbetar hos våra leverantörer, företagskunder och andra samarbetspartners. Detta är i form av kontaktuppgifter som är nödvändiga för att underhålla och administrera den avtalsmässiga relationen, hantera skyldigheter under avtal och möjliggöra framtida affärsrelationer.

Rekrytering

De personuppgifter som samlas in och behandlas genom IP-Onlys karriärsidor eller på annat sätt kommer endast att vara tillgängliga för utvalda IP-Onlyanställda eller externa rekryterare som valts ut av IP-Only och endast i rekryteringssyfte.
Dina personliga uppgifter lagras i förtroende och vi kommer att lagra dem så länge det är nödvändigt ur rekryteringssyfte, dock inte längre än två år därefter. Om du vill att dina personuppgifter korrigeras, uppdateras, tas bort eller begränsas på något sätt vänligen kontakta oss. Den rättsliga grunden för hanteringen av personuppgifterna är samtycke.

Lagring av personuppgifter

Vi sparar endast dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och under den tid det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar dina personuppgifter för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, för att t.ex. uppfylla krav på åtgärder, för bokföring m.m., sparar vi uppgifterna endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte. Den rättsliga grunden för hanteringen är fullgörande av avtal.

Till vilka andra aktörer kan vi lämna ut personuppgifter

Vi, som personuppgiftsansvariga, är alltid ytterst ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. För att uppfylla våra åtaganden enligt ingånget avtal kan vi dock behöva lämna ut dina personuppgifter till tredje part, som behandlar dina personuppgifter för vår räkning. I dessa fall har vi ingått ett s.k. personuppgiftsbiträdesavtal, vilket reglerar för vilket ändamål personuppgifterna får behandlas. I avtalet har vi även säkerställt såväl teknisk som organisatorisk säkerhetsnivå för behandling av uppgifterna.

 • Underleverantörer
  Inom olika områden anlitar vi underleverantörer och/eller samarbetspartners, samt i förekommande fall andra bolag inom vår koncern, för att leverera våra produkter och/eller tjänster till dig. För att t.ex. en entreprenör skall kunna installera en fiberförbindelse behöver de komma i kontakt med dig, och i de fallen delar vi med oss av dina personuppgifter.
 • Tjänsteleverantörer
  Om du har fått en fiberförbindelse installerad, delar vi med oss av din adress till de tjänsteleverantörer som levererar tjänster i vårt kommunikationsnät. Tjänsteleverantörerna behöver din adress, och i förekommande fall lägenhetsnummer, för att leverera sina tjänster. Det kan innebära att de kontaktar dig för att informera om vilka bredbandsbaserade tjänster de erbjuder.
 • Myndigheter
  Vi är skyldiga att, på begäran enligt lag och myndighetsbeslut, lämna ut de uppgifter som följer av det meddelade beslutet (t.ex. beslut från polismyndigheten).
 • Överföring till tredje land
  Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. I vissa situationer kan dock uppgifterna överföras till och behandlas i land utanför EU/EES av tredje part. Som vi nämnde ovan har vi dock i samtliga fall ingått personuppgiftsbiträdesavtal med våra underleverantörer och samarbetspartners, vilket reglerar efterlevnad av vid var tid gällande krav om säker behandling av personuppgifter.

Hur skyddar vi uppgifterna?

Vi arbetar ständigt med att skydda våra kunders integritet. Vårt säkerhetsarbete omfattar skydd för personer, information, IT-infrastruktur, interna och publika nät, samt kontorsbyggnader och tekniska anläggningar. Särskild uppmärksamhet ägnas åt informationssäkerhet vad gäller dina personuppgifter för att förebygga, förhindra och upptäcka att den sprids till utomstående eller går förlorade. Åtkomst till dina personuppgifter ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter. Behandling av data loggas och kontrolleras systematiskt. Kryptering av data sker med allmänt erkända och säkra krypteringsmetoder. Vi arbetar kontinuerligt med säkerheten i våra nät och system.

Dina rättigheter

Som s.k. registrerad, dvs. en person vars personuppgifter vi behandlar, har du vissa rättigheter som du kan göra gällande:

 • Rätt till information
  Du har rätt att erhålla information när dina personuppgifter behandlas. Vid en personuppgiftsincident, har du i vissa fall som registrerad även rätt till särskild information. Somliga personuppgiftsincidenter är vi, som personuppgiftsansvariga, skyldiga att anmäla till Datainspektionen.
 • Rätt till rättelse
  Som registrerad äger du rätt att kontakta oss för att få eventuella felaktiga uppgifter rättade.
 • Rätt till radering
  Om någon av nedan förutsättningar föreligger, har du som registrerad rätt att, utan onödigt dröjsmål, få dina uppgifter raderade.
  - Uppgifterna behövs inte längre för ändamålet för behandlingen.
  - Behandlingen grundar sig på ditt samtycke, som du återkallar.
  - Behandling sker för direktmarknadsföring, och du motsätter dig denna behandling.
  - Du motsätter dig behandlingen som sker efter vår intresseavvägning, och det finns inte berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
  - Personuppgifterna har behandlats i strid med lag.
  - Radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
 • Rätt till begränsning
  I enskilda fall har du som registrerad rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till begränsning kan t.ex. åberopas om du anser att uppgifterna är felaktiga och med anledning av detta har begärt rättelse.
 • Dataportabilitet
  Som registrerad har du i vissa fall rätt att få ut, och på annat håll använda, sådana uppgifter som du själv har lämnat till oss. Detta gäller i de fall du har lämnat ditt samtycke till behandlingen eller om det är nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla produkter eller tjänster till dig enligt ingånget avtal.
 • Rätt att göra invändningar
  Rätt till invändning mot behandling av dina personuppgifter kan göras i de fall vi behandlar dessa utifrån en intresseavvägning. Om vi anser att en behandling ändå ska ske, måste vi påvisa att det finns intressen som väger tyngre. Som registrerade har du alltid rätt att invända mot direktmarknadsföring.
 • Klagomål
  Vid händelse du anser att dina uppgifter behandlats i strid med gällande lag bör du snarast anmäla det till oss, varvid vi kommer utreda detta. Du kan även anmäla det till Datainspektionen.
 • Skadestånd
  Om du har lidit skada p.g.a. att dina personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd. Du kan begära skadestånd från oss eller väcka skadeståndstalan i domstol.

Cookies

På våra webbsidor används s.k. cookies, vilket är små textfiler som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar våra webbsidor för användaren, eller ger oss statistik om användandet av vår webb. Enligt lag ska alla som besöker en webbplats informeras om vad cookies används till. Användaren ska också ges möjlighet att samtycka till att cookies används för att lagra eller hämta uppgifter i t.ex. mobil eller dator. De flesta webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies.

Kontaktuppgifter

IP-Only AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de personuppgifter som behandlas under varumärket IP-Only och Qbrick. IP-Only har ett s.k. dataskyddsombud, som kontrollerar och säkerställer att verksamheten efterlever gällande personuppgiftslagstiftning.

IP-Only AB (org.nr. 556570-3633)
753 81 UPPSALA
Telefon: 018 843 10 00

Kontakta vår kundservice, på 0200 43 00 00 eller via kundservice@ip-only.se, om du har frågor gällande dataskydd och personuppgifter. Besök gärna även www.ip-only.se för mer information om IP-Only.

Övrigt

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2018-05-22.

Ladda ner integritetspolicyn (pdf)